Przewiń do góry

 

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zapis na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycji na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku - Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2021 poz. 2439 z późn. zm.).

Kwota ta wynosi: 20 x 7 180,71 zł = 143 614,20 zł*

* - kwota ustalona w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 22.05.2023 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zgodnie z art.38b ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DZ.U. 2000 r. Nr 9, poz.131 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie oświadcza, iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są środki do równowartości w złotych 100.000 EUR w 100%.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw. prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto stosownie do zapisów art. 38b ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Wąsewie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach osiągniętych wg stanu na 31 maja 2023 r.:

Fundusze własne 18 033 tys. zł
Suma bilansowa netto 52 135 tys. zł
Wynik finansowy netto 2 079 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 21,42 %

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 8 października 2012 roku

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r (Dz.U. Nr 199 poz.175), wprowadzającej zapisy Dyrektywy Unii Europejskiej oraz koniecznością dostosowania świadczonych usług do jej wymogów Bank wprowadza zmiany w obowiązujących regulacjach bankowych.

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest zagwarantowanie wszystkim klientom jednolitych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim, m.in.:

  • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach oraz powiadamianie o odmowie realizacji transakcji przez Bank,
  • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu powiadamiania o treści wprowadzanych zmian w postanowieniach umownych,
  • możliwość dostarczania pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
  • skrócenie i ujednolicenie terminów wykonywania transakcji płatniczych w ramach Europejskiego Obszaru Płatniczego; przelewy w walutach tych Państw złożone w formie elektronicznej są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego,
  • uszczegółowiono zasady i tryb składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności stron,
  • wprowadzono nowe terminy rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem jednej ze stron: dla Posiadacza rachunku 1-miesięczny, dla Banku 2-miesięczny,
  • wprowadzono zapisy regulujące kwestię ustalania i zmiany oprocentowania, opłat i prowizji oraz kursów walutowych,
  • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi płatniczej.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Regulamin w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie wejdzie w życie 24 października 2012 roku. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, należy złożyć w Banku pisemne oświadczenie o braku akceptacji i wypowiedzeniu zawartej z Bankiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów z tym związanych.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

POTWIERDZENIE LICENCJI BANKOWEJ

 knf

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Zgłaszanie wypłat gotówkowych

Chcąc zapewnić naszym Klientom szybką i sprawną obsługę kasową - prosimy o zgłaszanie (awizowanie) wypłat gotówkowych w kwocie powyżej 20 000 PLN z wyprzedzeniem co najmniej na 2 dni robocze wcześniej w placówce Banku prowadzącej rachunek.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 10 maja 2012 roku

Rejestr transakcji pow. 15 000 EUR

Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Wąsewie prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.
Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. rok 2003, nr 153, poz. 1505).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie