Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zgodnie z art.38b ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DZ.U. 2000 r. Nr 9, poz.131 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie oświadcza, iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są środki do równowartości w złotych 100.000 EUR w 100%.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw. prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto stosownie do zapisów art. 38b ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Wąsewie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach osiągniętych wg stanu na 31 maja 2023 r.:

Fundusze własne 18 033 tys. zł
Suma bilansowa netto 52 135 tys. zł
Wynik finansowy netto 2 079 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 21,42 %

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie