Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 8 października 2012 roku

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r (Dz.U. Nr 199 poz.175), wprowadzającej zapisy Dyrektywy Unii Europejskiej oraz koniecznością dostosowania świadczonych usług do jej wymogów Bank wprowadza zmiany w obowiązujących regulacjach bankowych.

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest zagwarantowanie wszystkim klientom jednolitych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim, m.in.:

  • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach oraz powiadamianie o odmowie realizacji transakcji przez Bank,
  • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu powiadamiania o treści wprowadzanych zmian w postanowieniach umownych,
  • możliwość dostarczania pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
  • skrócenie i ujednolicenie terminów wykonywania transakcji płatniczych w ramach Europejskiego Obszaru Płatniczego; przelewy w walutach tych Państw złożone w formie elektronicznej są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego,
  • uszczegółowiono zasady i tryb składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności stron,
  • wprowadzono nowe terminy rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem jednej ze stron: dla Posiadacza rachunku 1-miesięczny, dla Banku 2-miesięczny,
  • wprowadzono zapisy regulujące kwestię ustalania i zmiany oprocentowania, opłat i prowizji oraz kursów walutowych,
  • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi płatniczej.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Regulamin w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie wejdzie w życie 24 października 2012 roku. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, należy złożyć w Banku pisemne oświadczenie o braku akceptacji i wypowiedzeniu zawartej z Bankiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów z tym związanych.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie