Przewiń do góry

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, iż ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz usługi biometrii.

Bank dokonuje zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych na podstawie zapisów § 102 ust. 2 i 3 obowiązującego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych na podstawie zapisów § 100 oraz informuje Klienta zgodnie z § 115 obowiązującego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek prowizji i opłat, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych
i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie, może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie sprzeciwu oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie.

Prowizje i opłaty zawarte w nowej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych obowiązują od dnia 01.04.2022 r.,
z wyjątkiem prowizji i opłat określonych w DZIALE 2 w:
1) Rozdziale 2 CZYNNOŚCI KASOWE,
2) Rozdziale 6 KREDYTY,
3) Rozdziale 8 INNE CZYNNOŚCI,
które obowiązują od dnia 01.02.2022 r.

Prowizje i opłaty zawarte w nowej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych obowiązują od dnia 01.03.2022 r.,
z wyjątkiem prowizji i opłat określonych w DZIALE 2 w:
1) Rozdziale 2 CZYNNOŚCI KASOWE,
2) Rozdziale 5 KREDYTY,
3) Rozdziale 7 INNE CZYNNOŚCI,
które obowiązują od dnia 01.02.2022 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych