Przewiń do góry

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Wąsewie opracował działania pomocowe dla Klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. Umożliwiamy bezpłatne odroczenie spłaty rat kapitałowych w przypadku Klientów Indywidualnych na okres do 3 miesięcy, natomiast w przypadku rolników i przedsiębiorców - odroczenie do 3 miesięcy rat kapitałowych (w uzasadnionych przypadkach - 6 miesięcy).

Podstawy ubiegania się o odroczenie tzw. „wakacje kredytowe”:

  1. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: np. utrata pracy lub opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, obniżenie wynagrodzenia o co najmniej 20%,
  2. w przypadku osób fizycznych, których źródłem dochodu jest prowadzenie działalności gospodarczej: np. istotny spadek obrotów w okresie epidemii, ograniczenie przemieszczania się, zamknięcie lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcie granic, brak dostępu do materiałów, surowców i półproduktów itp.

Bieżąca sytuacja nie może być podstawą do zawieszenie płatności dla każdego kredytobiorcy, a tylko w uzasadnionych przypadkach.

Najważniejsze informacje:

  • Odroczenie oznacza zawieszenie spłaty części kapitałowej raty. Oznacza to, że nadal będą Państwo musieli spłacać co miesiąc odsetki.
  • Z odroczenia może skorzystać Klient u którego kredyty są spłacane terminowo tj.: nie mają opóźnień w spłacie na dzień realizacji wniosku.
  • Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty – niedotrzymanie tego terminu spowoduje odroczenie spłaty raty dopiero w kolejnym miesiącu.
  • We wniosku należy uzasadnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na zmniejszenie Państwa dochodu.
  • Do czasu otrzymania potwierdzenia z Banku o przyjęciu i realizacji wniosku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty raty kapitałowoodsetkowej wg aktualnego harmonogramu.
  • Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, bez zbędnej zwłoki. O decyzji poinformujemy Państwa niezwłocznie.
  • Pozytywna decyzja w przypadku rolnika i przedsiębiorcy, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającej harmonogram spłat.
  • Odroczenie spłaty kredytu może nastąpić wyłącznie wskutek stwierdzonej utraty dochodów i spowodowanymi nią trudnościami w regulowaniu zobowiązań wobec Banku w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego lub innymi okolicznościami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prosimy o KONTAKT WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY z pracownikami naszych Placówek.

Składanie wniosków wraz z uzasadnieniem oraz wszelką korespondencję w w/w sprawach prosimy prowadzić za pomocą poczty elektronicznej lub papierowej.
Adresy skrzynek e-mail Banku przekażą Państwu przez telefon pracownicy Placówek.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie