Przewiń do góry

W dniu 8 kwietnia 2018 roku odbyło się statutowe Zebranie Przedstawicieli Banku w Wąsewie. Zebraniu przewodniczył Pan Grzegorz Jaworski. Sekretarzem Zebrania była Pani Hanna Sot.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło działalność Banku za 2017 rok. Bank w 2017 roku realizował zadania zgodnie z przyjętymi kierunkami w Strategii Banku na lata 2016 – 2020 oraz zgodnie z Planem finansowym na 2017 rok.
Na skutek znacznego wzrostu depozytów odnotowano wzrost sumy bilansowej. Suma bilansowa wzrosła na przestrzeni 2017 roku z kwoty 68 897 358,97 zł do 93 383 724,08 zł, tj. o 35,54 % (w 2016 roku 6,34%, a w 2015 roku 10,08%). W analizowanym okresie depozyty zgromadzone w Banku wynosiły 80 484 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 24 232 tys. zł, tj. o 43,08%. Portfel kredytowy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 55 125 tys. zł i w stosunku do końca 2016 r. wzrósł o 2 864 tys. zł, czyli o 5,48%. Wynik finansowy brutto za 2017 rok ukształtował się na poziomie 622 tys. zł, był mniejszy o 103 tys. zł tj. o 14,21 % i był wynikiem funkcjonowania niższych stóp procentowych, a zarazem pomniejszonym o utworzone rezerwy na kredyty zagrożone. Dynamikę działalności w ostatnich latach przedstawia poniższa Tabela.

Działalność Banku w latach 2010 - 2017

Dane w tabeli w tys. zł.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma bilansowa 40 324 44 189 49 016  50 777 58 857 64 877 68 897 93 384
Kredyty 39 018 42 639 47 388 47 941 54 293 55 037 52 261 55 125
Depozyty 23 504 26 533 29 982 36 492 40 914 47 617 56 252 80 484
Fundusze własne 6 284 6 899 7 767 8 235 9 159 10 029 10 761 11 206
Wynik finansowy brutto 807 1 232 1 4258 1 219 1 178 984 725 622
Wynik finansowy netto 615 970 1 118 987 922 752 493 290

 

W dyskusji nad oceną działalności zabierali głos delegaci i uczestniczący w Zebraniu goście. Z dyskusji płynęło zadowolenie z jakości świadczonych usług przez Bank, jego umiejscowienia w środowisku lokalnym i roli w kształtowaniu więzi społeczno-kulturalnych.

Zebranie Przedstawicieli dokonało też podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 289 539 zł, z czego najwięcej przeznaczono na fundusz zasobowy Banku w kwocie 277 539 zł. Stąd też fundusze własne stanowią kwotę 11 534 612 zł.
Uchwałą Nr 16/2018, Zebranie dokonało zmiany Statutu Banku dostosowując go do zmian wynikających z Prawa bankowego a przede wszystkim wymogów unijnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, a dotyczących warunków zaliczania funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku.
Uchwałą Nr 17/2018, Zebranie podjęło decyzję o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Wąsewie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
W tym samym dniu dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2018 – 2022.

Skład Rady Nadzorczej po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Grzegorz Jaworski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Józef Równy
Sekretarz Rady Nadzorczej: Tadeusz Łoniewski
Członek Rady Nadzorczej: Małgorzata Kalapeta
Członek Rady Nadzorczej: Anna Skalik
Członek Rady Nadzorczej: Sylwester Sot
Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Zdziarski

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie