Przewiń do góry

Godziny otwarcia

Centrala:
8:00 - 16:00
kasa do 15:30
tel. 29 645 80 50

Punkt Obsługi Klienta w Czerwinie:
8:00 - 16:00
kasa do 15:30
tel. 29 761 90 06

Filia w Ostrołęce:
9:00 - 17:00
tel. 29 645 79 70

UWAGA!

Oszuści podszywają się pod pracowników BS, Zrzeszenia BPS i firm informatycznych

OSTRZEGAMY przed przestępcami kontaktującymi się telefonicznie i podającymi się za pracowników Banku lub innych instytucji. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą i nakłaniać Cię do:

  • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
  • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
  • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
  • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie był zlecone przez Ciebie.
PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!
Gdy odbierzesz podejrzany telefon lub podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa lub podejrzana, skontaktuj się z Bankiem!
Jeżeli masz wątpliwości, koniecznie skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń na numer Banku, który dobrze znasz, wybierając numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia (jeśli masz taką możliwość).

Ograniczenia

w płatnościach do / z Federacji Rosyjskiej i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Federację Rosyjską i na Białoruś informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wąsewie nie gwarantuje przeprowadzania transakcji finansowych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: http://www.sanctionsmap.eu/#/main 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
Urszula Zalewska
uzyskała tytuł
Bankowego Menedżera Roku 2021 Banku Spółdzielczego
w konkursie
Bankowy Menedżer Roku,
zorganizowanym przez Gazetę Bankową.

Jednocześnie informujemy, że
Bank Spółdzielczy w Wąsewie
zajął 
III miejsce 
w konkursie 
Najlepszy Bank 2022.

Bardzo dziękujemy!

W dniu 8 kwietnia 2018 roku odbyło się statutowe Zebranie Przedstawicieli Banku w Wąsewie. Zebraniu przewodniczył Pan Grzegorz Jaworski. Sekretarzem Zebrania była Pani Hanna Sot

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło działalność Banku za 2017 rok. Bank w 2017 roku realizował zadania zgodnie z przyjętymi kierunkami w Strategii Banku na lata 2016 – 2020 oraz zgodnie z Planem finansowym na 2017 rok.
Na skutek znacznego wzrostu depozytów odnotowano wzrost sumy bilansowej. Suma bilansowa wzrosła na przestrzeni 2017 roku z kwoty 68 897 358,97 zł do 93 383 724,08 zł, tj. o 35,54 % (w 2016 roku 6,34%, a w 2015 roku 10,08%). W analizowanym okresie depozyty zgromadzone w Banku wynosiły 80 484 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 24 232 tys. zł, tj. o 43,08%. Portfel kredytowy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 55 125 tys. zł i w stosunku do końca 2016 r. wzrósł o 2 864 tys. zł, czyli o 5,48%. Wynik finansowy brutto za 2017 rok ukształtował się na poziomie 622 tys. zł, był mniejszy o 103 tys. zł tj. o 14,21 % i był wynikiem funkcjonowania niższych stóp procentowych, a zarazem pomniejszonym o utworzone rezerwy na kredyty zagrożone. Dynamikę działalności w ostatnich latach przedstawia poniższa Tabela.

Działalność Banku w latach 2010 - 2017

Dane w tabeli w tys. zł.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma bilansowa 40 324 44 189 49 016  50 777 58 857 64 877 68 897 93 384
Kredyty 39 018 42 639 47 388 47 941 54 293 55 037 52 261 55 125
Depozyty 23 504 26 533 29 982 36 492 40 914 47 617 56 252 80 484
Fundusze własne 6 284 6 899 7 767 8 235 9 159 10 029 10 761 11 206
Wynik finansowy brutto 807 1 232 1 4258 1 219 1 178 984 725 622
Wynik finansowy netto 615 970 1 118 987 922 752 493 290

 

W dyskusji nad oceną działalności zabierali głos delegaci i uczestniczący w Zebraniu goście. Z dyskusji płynęło zadowolenie z jakości świadczonych usług przez Bank, jego umiejscowienia w środowisku lokalnym i roli w kształtowaniu więzi społeczno-kulturalnych.

Zebranie Przedstawicieli dokonało też podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 289 539 zł, z czego najwięcej przeznaczono na fundusz zasobowy Banku w kwocie 277 539 zł. Stąd też fundusze własne stanowią kwotę 11 534 612 zł.
Uchwałą Nr 16/2018, Zebranie dokonało zmiany Statutu Banku dostosowując go do zmian wynikających z Prawa bankowego a przede wszystkim wymogów unijnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, a dotyczących warunków zaliczania funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku.
Uchwałą Nr 17/2018, Zebranie podjęło decyzję o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Wąsewie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
W tym samym dniu dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2018 – 2022.

Skład Rady Nadzorczej po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Grzegorz Jaworski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Józef Równy
Sekretarz Rady Nadzorczej: Tadeusz Łoniewski
Członek Rady Nadzorczej: Małgorzata Kalapeta
Członek Rady Nadzorczej: Anna Skalik
Członek Rady Nadzorczej: Sylwester Sot
Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Zdziarski

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

                                      

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dytektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: tutaj.