Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Wąsewie  realizując obowiązek określony w § 5 ust. 1 Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wąsewie jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Polityka informacyjna zawarta jest w następujących dokumentach:

Deklaracja Zarządu

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałalniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1505), wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15 000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, powołano komórkę organizacyjną do zwalczania tego typu zjawisk i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadał odpowiednie środki umożliwiające mu realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, z Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie